POSLOVNIK

 

DELOVNIH IN ŠPORTNIH TEKMOVANJ XXXIII. SREČANJA DELAVCEV KOMUNALNEGA

GOSPODARSTVA SLOVENIJE – KOMUNALIADE 2017

 

1. člen

 

Delovna in športna tekmovanja delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije (v nadaljevanju; tekmovanja) imajo svoj osnovni cilj v dvigu kakovosti dela, razvijanju delovno – ustvarjalnih sposobnosti in aktivnosti na področju komunalnih dejavnosti, izmenjavi izkušenj med delavci ter utrditvi delovnih navad, prijateljstva in medsebojnih odnosov.

 

2. člen

 

Tekmovanja se organizirajo enkrat letno kot tradicionalno srečanje delavcev v panogi. Udeleženci in organizatorji (v nadaljevanju: udeleženci) teh srečanj so podjetja, ki opravljajo komunalne dejavnosti, ne glede na obliko organiziranosti oz. lastnine.

 

3. člen

 

Tekmovanja so sestavljena iz delovnih in športnih disciplin. Delovna tekmovanja obsegajo najpogostejše dejavnosti v panogi s ciljem, da bi sodelovalo kar največ udeležencev. Pravila za tekmovanja opredeli in določi organizator v razpisu in pravilnikih tekmovanj.

 

4. člen

 

V okviru srečanja delavcev se organizirajo tudi spremljajoče aktivnosti (posvetovanja, razstave, seminarji ipd.) z namenom razširitve znanja in spoznanj ter uveljavitve novosti s področja komunalnih dejavnosti.

 

5. člen

 

Vsa tekmovanja trajajo praviloma en dan, razen če nastopijo zaradi prevelikega števila prijav časovne omejitve za izvedbo v enem dnevu. Ostale vzporedne dejavnosti se lahko organizirajo na dan tekmovanja ali v dneh pred tem.

 

6. člen

 

Udeleženci lahko za vsako tekmovalno disciplino prijavijo ekipe, skladno z razpisom. V tekmovalnih disciplinah, kjer ni sistema na izpadanje, lahko udeleženci prijavijo več ekip, vendar se pri točkovanju upošteva le uvrstitev tiste ekipe udeleženca, ki je dosegla najboljši rezultat. Ekipe so lahko mešane (moški – ženske), kar opredeli organizator v razpisu. Za tekmovanja, katerih udeleženci so posamezniki, se število prijav opredeli v razpisu.

 

7. člen

 

Vodje ekip so dolžni imeti pri sebi seznam tekmovalcev zaposlenih pri podjetju, potrjen od direktorja podjetja. Tekmovalci so dolžni, na zahtevo vodij posameznih tekmovalnih disciplin oz. sodnikov, dokazati svojo istovetnost z osebno izkaznico, vozniškim dovoljenjem ali potnim listom. Brez navedenih dokazil nastop na tekmovanje ni mogoče.

 

8. člen

 

Razpis za udeležbo na tekmovanje mora organizator poslati vsem potencialnim udeležencem najmanj 1 mesec pred datumom tekmovanja. Udeleženci morajo prijaviti sodelovanje najmanj od datuma, ki ga v razpisu določi organizator. Organizator lahko ob manjšem številu prijav podaljša rok za prijavo ali uvede sankcije za zamudnike. Organizator lahko odpove tekmovanje v posamezni disciplini, če so prijavljene manj kot štiri ekipe oz. ne podeljuje pokalov, če je uvrščenih manj kot šest ekip v posamezni panogi. V primeru višje sile ima organizator pravico odpovedati srečanje ob soglasju širšega organizacijskega odbora.

 

9. člen

 

Financiranje tekmovanja zagotavljajo:

 1. organizator;
 2. prijavljena podjetja s kotizacijo za vsakega svojega udeleženca (v kotizaciji so vključeni stroški celotne izvedbe tekmovanja oz. stroški srečanja);
 3. pokrovitelji, sponzorji in drugi, ki prispevajo k zmanjšanju skupnih stroškov na podlagi posebnih dogovorov z organizatorjem.

Kotizacija za udeležbo mora biti poravnana najkasneje do sestanka ekip oz. izvedbe žrebanja.

 

10. člen

 

Organizator je dolžan zagotoviti nemoten potek tekmovanj, posamično ocenjevanje tekmovalcev in zdravstveno zaščito. Prireditev mora izvesti z ustrezno usposobljenim strokovnim kadrom. Za izvedbo tekmovanj zagotovi osnovna sredstva, opremo in ostala standardizirana sredstva.

 

11. člen

 

Na tekmovanjih se ugotavlja rezultat in doseženo mesto ekipe v posamezni disciplini ter seštevku delovnih in športnih tekmovanj.

 

Ekipa prejme pokal za doseženo 1., 2. in 3. mesto v posamezni disciplini, za 1., 2. in 3. mesto v seštevku delovnih in športnih tekmovanj ter za 1., 2. in 3. mesto v skupnem seštevku. Prijavljeni udeleženci dobijo spominsko darilo.

 

12. člen

 

Tekmovanja vodi organizacijski odbor, sestavljen iz članov:

 1. strokovnega kadra organizatorja;
 2. SKVNS;
 3. GZS;
 4. občin organizatorja;
 5. pokroviteljev in sponzorjev, če to želijo.

13. člen

 

Vodenje tekmovanj, izvedbene organe, sodnike in drugo tehnično osebje določi organizator v soglasju z organizacijskem odborom.

 

14. člen

 

Morebitne spore oz. pritožbe rešuje tekmovalna komisija in častno razsodišče. Pritožbe na odločitve sodnikov niso možne. Tekmovalna komisija odloča o morebitnih drugih sporih med samo tekmo. Komisijo sestavljajo: športni sodnik oz. strokovnjak za delovno področje in vodja oz. vodje prizadetih ekip. Odloča sodnik arbitražno in dokončno – tekmovanje se nadaljuje.

 

Častno razsodišče kot drugostopenjski organ je sestavljen iz 3 članov, in sicer:

 1. predsednika organizatorja;
 2. predstavnika sindikata;
 3. predstavnika GZS.

Tekmovalna komisija in častno razsodišče morata pri reševanju spora delovati pomirjevalno in po možnosti doseči sporazum. Način dela in reševanja pritožb oz. sporov je opredeljen v posebnih pravilih.

 

15. člen

 

Vsako udeleženo podjetje določi vodjo ekipe, ki je zadolžen za svoje tekmovalce in za izvedbo vseh navodil organizatorja, ki jih dobijo v pisni obliki - v biltenu oz. na sestanku vodij ekip. 

 

Organizator objavi navodila in informacije v biltenu v roku deset dni po sestanku vodij ekip oz. žrebu, neuradne rezultate srečanja ob razglasitvi, končne rezultate pa v biltenu oz. končnemu obvestilu.

 

16. člen

 

Vsak udeleženec tekmuje na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo oz. poškodbe oseb in stvari (predmetov) med in po tekmovanju ali za povzročeno škodo tretji osebi.

 

17. člen

 

Ta poslovnik je sprejel organizacijski odbor, na seji v februarju 2017, in stopi v veljavo takoj.

 

Predsednik organizacijskega odbora

Miljenko Muha, univ. dipl. ekon.

Organizator

Kostak d. d.

Leskovška cesta 2 a

8270 Krško

Kontakt

t   07 48 17 200

f   07 48 17 250

e  komunaliada2017@kostak.si

© 2017 Komunaliada2017.si